: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?

: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?
A. Cơ năng
B. Điện năng
C. Hóa năng
D. Quang năng