HL.5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.
Ví dụ: $\dfrac{1}{5}$ của $15$ cái bánh bằng bao nhiêu?
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.JPG

Cách làm: Chia $15$ cái bánh ra thành $5$ phần bằng nhau. Mỗi phần đó là $\dfrac{1}{5}$ số bánh.
Hướng dẫn giải
$\dfrac{1}{5}$của 15 cái bánh là:
$15{\rm{ }}:{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}3$ (cái bánh)
Đáp số: $3$ cái bánh.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.
Ví dụ: \(\dfrac{1}{2}\) của \(12kg\) là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
Vì \(12:2 = 6\) nên \(\dfrac{1}{2}\) của \(12kg\) bằng \(6kg\)

Dạng 2: Toán đố
  • Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.
  • Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau đã cho.
  • Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Một cửa hàng có \(36\) bao gạo và đã bán được \(\dfrac{1}{6}\) số bao đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu bao gạo ?
Phân tích: Muốn tìm \(\dfrac{1}{6}\) của \(36\) bao gạo thì ta cần lấy số bao gạo chia cho \(6\)
Hướng dẫn giải
Cửa hàng đã bán số bao gạo là: \(36:6 = 6\) (bao)
Đáp số: \(6\) bao.

Dạng 3: So sánh.
  • Bước 1: Tính giá trị của từng vế cần so sánh.
  • Bước 2: Thực hiện so sánh các số vừa tìm được.
Ví dụ:\(\dfrac{1}{2}\) của \(12\) lớn hơn hay nhỏ hơn \(\dfrac{1}{3}\) của \(12\)
Hướng dẫn giải
Ta có:
\(\dfrac{1}{2}\) của \(12\) có giá trị là: \(12:2 = 6\)
\(\dfrac{1}{3}\) của \(12\) có giá trị là: \(12:3 = 4\)
Vì \(6 > 4\) nên \(\dfrac{1}{2}\) của \(12\) lớn hơn \(\dfrac{1}{3}\) của \(12\)