HL.4. Phương pháp giải bài tập xác định nguyên tố

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Tìm nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng trong oxit cao nhất hoặc hợp chất khí với H
Cần nhớ một số điểm sau:

- Hóa trị cao nhất với oxi của nguyên tố = STT nhóm A => oxit cao nhất của R là R2On
- Hóa trị với H (nếu có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi => hợp chất khí với H của R là RH8-n
- % khối lượng của A trong hợp chất AxBy là:
- Muốn xác định nguyên tố đó là nguyên tố nào cần tìm được M
2. Xác định hai nguyên tố A và B thuộc hai nhóm A liên tiếp
Nếu giả sử ZA < ZB
Nếu A và B thuộc cùng 1 chu kỳ thì: ZA – ZB = 1.
Nếu A và B không biết có thuộc cùng 1 chu kỳ hay không thì phải dựa vào _ZZ_ và ZA < _ZZ_< ZB.
3. Xác định hai nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và ở hai chu kỳ khác nhau thông qua Z.
Cần nhớ một số điểm sau:

- Tổng số hiệu nguyên tử 4 < ZA + ZB < 32 thì A, B sẽ thuộc các chu kỳ nhỏ hay ZA - ZB = 8.
- Nếu ZA + ZB > 32 thì ta phải xét cả 3 trường hợp:
+ A là H.
+ A và B cách nhau 8 đơn vị.
+ A và B cách nhau 18 đơn vị.
4. Tìm 1 nguyên tố trong bài toán phương trình phản ứng
Viết phương trình hóa học tổng quát, dựa vào các điều kiện sẵn có để giải
Cần nhớ:
- Muốn xác định được nguyên tố đó là nguyên tố nào thì phải tìm được M hoặc _MM_( nếu là hỗn hợp)
- Giả sử MA< MB thì : MA< _MM_< MB