HL.4. Cộng hai số nguyên khác dấu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Các kiến thức cần nhớ
Cộng hai số nguyên khác dấu

  • Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng ( số lớn trừ số bé) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
  • Hai số đối nhau có tổng bằng $0.$
Ví dụ 1 : $( - 29) + ( + 29) = 0$
Ví dụ 2 : $\left( { - 89} \right) + 69 = - (89-69) = - 20$

2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Cộng hai số nguyên khác dấu
Phương pháp:
Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Dạng 2: Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức
Phương pháp:
Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm \(x\) hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3: So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Phương pháp:
Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Dạng 4: Tính giá trị biểu thức tại giá trị cho trước của x
Phương pháp:
Thay giá trị cho trước của \(x\) vào biểu thức và thực hiện phép cộng hai số nguyên.