Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 51 sgk hóa học 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.
C. A, M thuộc chu kì 3.
B. M, Q thuộc chu kì 4.
D. Q thuộc chu kì 3.
Học Lớp hướng dẫn giải
X: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{2 }$=> X thuộc chu kì 2
A: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{3 }$=> A thuộc chu kì 2
M: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$3p$^{6}$4s$^{2}$
=> M thuộc chu kì 4
Q: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{6}$3s$^{2}$2p$^{6}$4s$^{1 }$=> Q thuộc chu kì 4
Đáp án B