Cần lấy bao nhiêu lít N$_{2}$ và H$_{2}$ để điều chế được 33,6 lít khí amoniac, biết rằng các khí đo cùng điều kiện và hiệu suất phản ứng là 60%

Cần lấy bao nhiêu lít N$_{2}$ và H$_{2}$ để điều chế được 33,6 lít khí amoniac, biết rằng các khí đo cùng điều kiện và hiệu suất phản ứng là 60%.
A. N$_{2}$: 16,8 (lít); H$_{2}$: 50,4 (lít).
B. N$_{2}$: 28 (lít); H$_{2}$: 50,4 (lít).
C. N$_{2}$: 28 (lít); H$_{2}$: 84 (lít).
D. N$_{2}$: 16,8 (lít); H$_{2}$: 84 (lít).
 
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
- Tính chất tham gia: Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng chất tham gia thực tế đem vào phản ứng phải lớn hơn để bù vào sự hao hụt. Sau khi tính khối lượng chất tham gia theo phương trình phản ứng (LT), ta có khối lượng chất tham gia khi có hiệu suất (TT) như sau:
\({m_{TT}} = {m_{LT}}.\frac{{100}}{H}\)
- Tính chất tạo thành: Do hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, nên lượng sản phẩm thực tế thu được phải nhỏ hơn do có sự hao hụt. Sau khi khối lượng sản phẩm theo phương trình phản ứng (LT), ta tính khối lượng sản phẩm khi có hiệu suất (TT) như sau:
\({m_{TT}} = {m_{LT}}.\frac{H}{{100}}\)
Lời giải chi tiết:
PTHH: N$_{2}$ + 3H$_{2}$ ⇄ 2NH$_{3}$
Cùng điều kiện về t, p nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ mol
Theo PTHH → V$_{N2(pư)}$ = 1/2.V$_{NH3}$ = 1/2.33,6 = 16,8 lít
V$_{H2(pư)}$ = 3/2.V$_{NH3}$ = 3/2.33,6 = 50,4 lít
Do H = 60% nên ta có:
V$_{N2(bđ)}$ = V$_{N2(pư)}$.(100/H) = 16,8.(100/60) = 28 lít
V$_{H2(bđ)}$ = V$_{H2(pư)}$.(100/H) = 50,4.(100/60) = 84 lít
Đáp án C