Hóa học 12

Để học tốt Hóa Học lớp 12, các lời giải bài tập Hóa Học 12 (Giải sbt Hóa Học 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa Học 12.

Hóa học 12: I - Este và Lipit

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 1: Este và Lipit được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
43
Bài viết
44
Chủ đề
43
Bài viết
44

Hóa học 12: II - Cacbohiđrat

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 2: Cacbohiđrat được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
31
Bài viết
32
Chủ đề
31
Bài viết
32

Hóa học 12: III - Amin, amino axit và protein

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 3: Amin, amino axit và protein được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
49
Bài viết
49
Chủ đề
49
Bài viết
49

Hóa học 12: IV - Polime và vật liệu polime

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 4: Polime và vật liệu polime được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
29
Bài viết
30
Chủ đề
29
Bài viết
30

Hóa học 12: V - Đại cương về kim loại

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 5: Đại cương về kim loại được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
67
Bài viết
67
Chủ đề
67
Bài viết
67

Hóa học 12: VI - Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
52
Bài viết
52
Chủ đề
52
Bài viết
52

Hóa học 12: VII - Sắt, một số kim loại quan trọng

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 7: Sắt, một số kim loại quan trọng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
56
Bài viết
56
Chủ đề
56
Bài viết
56

Hóa học 12: VIII - Phân biệt một số chất vô cơ

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 8: Sắt, một số kim loại quan trọng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
16
Bài viết
16
Chủ đề
16
Bài viết
16

Hóa học 12: IX - Hóa học và vấn đề phát triển

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
20
Bài viết
20
Chủ đề
20
Bài viết
20

Hóa học 12: X - Tài liệu và đề thi

Để giải Hóa Học lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 12 phần Tài liệu và đề thi được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 12.
Chủ đề
226
Bài viết
230
Chủ đề
226
Bài viết
230

Hỏi đáp Hóa Học 12

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Hóa Học Lớp 12 giúp học sinh rèn luyện.
Chủ đề
2.8K
Bài viết
5K
Chủ đề
2.8K
Bài viết
5K